Hűtőberendezés,
klímakészülék
zajárnyékolása
tokozással,
paravánnal,
vagy fallal.

****

Munkahelyi
zajvizsgálat,
zajcsökkentés.

****

Társasházak
zajproblémáinak
megoldása
.

****

Zajvédő fülkék tervezése,
kivitelezése
.

****

Szórakozóhely,
diszkó,
zajmérése,
hangerő beállítása.

****

Építési engedély
zajvédelmi
fejezetének
elkészítése.

****

Hulladékkezelési
engedély,
IPPC dokumentáció
zajvédelmi fejezete
.

****

Városi
zajtérképhez
adatszolgáltatás
.

****

Stúdiók,
rendezvénytermek,
sportcsarnokok
akusztikájának
javítása.

****

Falak, födémek
hanggátlásának
(hangszigetelésének)
vizsgálata
.

****

 

 

 

Betűméret

Nyomtatás

Híreink

ADOTT ESETBEN NAGYON FONTOS, HOGY VALAMELY RENDEZVÉNY ALKALMI VAGY RENDSZERES.

Véleményünk szerint alkalmi rendezvény egy halfőző fesztivál, de nem alkalmi rendezvény a hétvégeken ismétlődő buli, amelyet ugyanaz az üzemeltető szervez.

A zajvédelmi rendeletek módosításainak néhány problémás, vonatkozó részlete:

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre, ...

2. § E rendelet alkalmazásában:

v) alkalmi rendezvény: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál;

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet

2. § (1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet 1. pontjának határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra. ...

(4) A nem közterületen megtartott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során

a) nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b) a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB,

  ****

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint jogutódlás esetén:

33/A. § A környezetvédelmi hatóság jogerős határozata alapján jogosított ügyfél helyébe annak a polgári jog szerinti jogutódja lép a 10. § (4) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében, a 14. § (2) bekezdés a) pontjában, a 17. § (1) és (3) bekezdésében, a 19. § (1) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

   ****

 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egy megtévedt fővárosi ügyintéző rossz határozatokat készít vendéglátó egységek számára, zajkibocsátási határértékek tárgyában. Kérésükre az érintetteknek ingyenes szakmai segítséget nyújtunk.

**** 

A Magyar Közlöny 2013/173. számában megjelent a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. A törvény 2014. január 01-jén lépett hatályba.

****

Az érdeklődők számára fontos forrás lehet egy vitás ügyben az ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA honlapja is, mert a hivatal előadói viszonylag kevés hibát vétenek a jogalkotókhoz, a jogalkalmazókhoz, a bíróságokhoz és a zajvédelmi szakemberekhez képest, hiszen több, különböző forrásból (előzményből) dolgoznak, jobb a rálátással, függőség nélkül.
Kattintson az alábbi linkre!

http://www.ajbh.hu/jelentesek-inditvanyok-allasfoglalasok.

Érdemes a
Dokumentumok -
- Jelentések, indítványok, állásfoglalások almenüpontban keresni.

2014. júliusában a
zajmérés
kulcsszóra 67 találat volt.

Az olykor 20 oldal terjedelmet is meghaladó jelentések, állásfoglalások közül elsősorban az adott helyzetre hasonlító eseteket érdemes tanulmányozni.

Először az újabb (2008. utáni) állásfoglalások tanulmányozását javasoljuk. A hivatkozott jogszabályok hatályosságát ellenőrizni kell. 2008. év végén új zajvédelmi rendeletek léptek hatályba.
Például:
Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-872/2012. számú ügyben
(Kapcsolódó ügyek: AJB-1261/2012, 1371/2012, 1372/2012, 1373/2012, 1374/2012, 1376/2012, 4419/2012, 6467/2012, 6707/2012, 7284/2012, 7609/2012, 7610/2012.)

Az országgyűlési biztosokhoz működésük kezdete óta egyre nagyobb számban érkeznek olyan panaszok, amelyekben a beadványozók a lakókörnyezetükben – gyakran a lakóházukban – található szórakozóhely működését, az annak során keletkező zaj- és levegőterhelést, bűzhatásokat, köztisztasági problémákat kifogásolták. A panaszosok zavaró körülményként értékelték az érkező és távozó vendégek utcai hangoskodását, kulturálatlan viselkedését is.

Az érdeklődőknek - kérésükre - elküldjük az időrendbe gyűjtött 67 jelentés kivonatát, mintegy 40 oldal terjedelemben.

****

Fontos forrás lehet zajvédelmi ügyekben a JÖVŐ NEMZEDÉKEK BIZTOSÁNAK HIVATALA honlapja akkor is, ha a hivatal 2011-ben megszűnt.
Kattintson az alábbi linkre!

www.jno.hu

 Kulcsszó a kereséshez: Zajvédelem

****

Cégünk a Facebook-on

Az Akusztikai-Zajcsökkentési Kft. (korábban. Euro-Larm Kft.) Facebook oldala:

https://www.facebook.com/pages/Akusztikai-Zajcs%C3%B6kkent%C3%A9si-Kft/208459315973630

****

2012. október - novemberi kampányunk

Arra kértük zajvédelmi szakértő kollégáinkat, hogy árajánlatukban a Mérnöki Kamara szakértői díj ajánlását alkalmazzák.

****

 

 A környezetvédelmi felügyelőségek díjszabása

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

 

9.

Zajvédelmi vizsgálatok

Állandó zaj:    5 pontig

195 700

 

 

6–10 pont

247 800

 

 

11–26 pont

300 000

 

 

26 pont felett pontonként

10 400

 

 

Változó zaj:    5 pontig

221 700

 

 

6–10 pont

300 000

 

 

11–26 pont

404 300

 

 

26 pont felett pontonként

15 700

 ****

2012. évi változások és aktualitások
- a szabálysértés
- a kirívóan közösségellenes magatartások
- és a birtokvédelem
területén

A szabálysértések: Új, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény lépett hatályba. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt hatályát vesztette.

A jogszabályváltozással a szabálysértési eljárásokra vonatkozóan az általános (jegyzői) hatáskör átkerült a kormányhivatalokhoz. Most már a szabálysértési eljárások nem Ket-es eljárások, az eljárásra vonatkozó szabályokat a fenti törvény állapítja meg. (Ket: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 2004. évi CXL. törvény nevének rövidítése.)

A törvény 39. § (1) bekezdése alapjána rendőrség az e törvényben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt kiszabhat helyszíni bírságot.

A zajvédelemi vonatkozás: 149. Csendháborítás

195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, ... is szabhat ki helyszíni bírságot.

Csendháborításnak vélt cselekmény esetén a rendőrség segítségét kell kérni, amely helyszíneléskor elsősorban szóbeli figyelmeztetésben részesíti a cselekmény elkövetőjét. Amennyiben folytatódik a csendháborítási cselekmény, a rendőrség alkalmazhatja az előállítást és a helyszíni bírság kiszabását is, amelynek mértéke 5.000 és 50.000 Ft. között változhat.

Ha a panaszos írásban tesz feljelentést, az illetékes kormányhivatal mint általános szabálysértési hatóság jár el.

A kirívóan közösségellenes magatartások: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzatoknak lehetőségük volt (van) kirívóan közösségellenes magatartásokat megállapító rendeletet alkotni, amely tényállások jórészt megegyeztek az eddig a különböző helyi rendeletekben megállapított szabálysértési tényállásokkal.

Véleményünk szerint, amennyiben egy települési önkormányzatnak nincs helyi zajrendelete, tiltott közösségellenes magatartásként lehet előírni például az alábbi cselekmények elkövetését:

 - közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezés, vagy közterületen helyhez kötött hangosító berendezés működtetését (amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi szolgáltató tevékenységgel) - a jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvény, a város számára jelentős szabadtéri rendezvény és a város egésze számára jelentős, vagy az egyes városrészek, intézmények közösségét érintő hangosítással járó rendezvény kivételével

 - mobil hangosító berendezés működtetését (amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltatótevékenységgel),

 - közterületen környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi vagy sport célú tevékenység engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő végzését,

 - mobil szabadtéri hangosító berendezés vasárnap és munkaszüneti napokon történő üzemeltetését,

 - zavaró zajjal járó munkák (fűnyírás, fűrészelés, betonkeverés, stb.) végzése 20 és 08 óra között,

 - zavaró zajjal járó pirotechnika (tűzijáték, egyéb robbantások) alkalmazását.

 Az eljárási szabályaira a Ket-et kell alkalmazni, amely során (100.000 Ft-ig terjedő) közigazgatási bírság, illetve a közterület felügyelők által alkalmazandó (50.000 Ft-ig terjedő) helyszíni bírság szabható ki.

Az alkotmánybíróság viszont a 2012. november 12-én meghozott II/1477/2012. határozatában alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette azokat a törvényi rendelkezéseket is, amelyek rendeletalkotási felhatalmazást adtak az önkormányzatoknak pénzbírsággal sújtható közösségellenes magatartások meghatározására, valamint a tulajdon elvonására lehetőséget adó elkobzás alkalmazására. A fentiek miatt előfordulhat, hogy hatályon kívül kell majd helyezni (módosítani kell) a kirívóan közösségellenes magatartásokra vonatkozó helyi rendeleteket.

Birtokvédelem: A birtokvédelem intézménye változatlan. 1 éven belüli cselekmény esetén a jegyző, 1 éven túli cselekmény esetében a bíróság rendelkezik hatáskörrel.

A birtokvédelmi eljárásra a Ket. szabályai vonatkoznak. Eltiltást alkalmaznak, illetve végrehajtatás esetén bírság is kiszabható.

Az eljárásra a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. Korm. rendelet, a PTK, és a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi XI. törvény vonatkozik.

****

 A ZAJ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSA

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján 2011. márciusában megjelent (angol nyelvű) tanulmány a zaj egészségkárosító hatásáról ide kattintva érhető el.

 ****

 KIVITELEZŐT KERESÜNK ESETI MUNKÁKRA 

- Nagyméretű, acélvázas, többrétegű zajszigetelő tok gyártása és helyszíni szerelése.
- Légcsatorna hangtompítók gyártása.
- Gipszkarton szerelés lakáselválasztó fal és födém hangszigetelésének javítására.
- Nagyméretű, könnyűszerkezetes zajvédő fal komplett szerelése, gyakran földmunkával, részletes kivitelezési terv alapján.

Terület: Magyarország.

Feltétel: Önálló munkavállalás, számlázás és munkavégzés, versenyképesség, megbízhatóság.

Előny: Hőszigetelési gyakorlat, gipszkarton szerelési gyakorlat, referenciák.

Elérhetőségünk, cégismertető, zajvédelmi tudnivalók: A honlapunkon.

Bézi Ferenc ügyvezető
30 372 80 77


****


 A 2 - 8 napig tartó, nyári kulturális fesztivál zajkibocsátási határértékei

1. § A környezeti zaj- és rezgés terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. § -a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki 2009. augusztus 1-i hatállyal:

„(4) A június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb nyolc napon át tartó kulturális fesztiválok esetében e rendelet alkalmazása során

a) a nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b) a zajtól védendő valamennyi területen a terhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.

 ****

Honlapok, így a HONLAPUNK nyersfordítása is elvégezhető a Google-val. Kattintson a következő linkre: http://translate.google.com/?sl=auto&tl=hu .

 ****

Változott a telepengedélyezés rendje

   A korábbi jogszabály (80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet) helyébe  „a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről, és a bejelentés szabályairól” szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet lép. (Lásd: Magyar Közlöny 2008. évi 193. száma) 

Az új jogszabály a tevékenységeket két kategóriába sorolja. Ezek közül az egyikbe tartozóakra a tevékenység megkezdése előtt továbbra is telepengedélyt kell kérni, a másik kategóriánál viszont a tevékenység megkezdését csak be kell jelenteni. Az engedélyezést az eddigiektől eltérően a kistérségi székhely település jegyzője folytatja le (kivéve Budapest). A telepengedély köteles tevékenységeknél az eljárás rendjében nincs lényeges változás, viszont a kérelem tartalma lényegesen leszűkül.

A bejelentés-köteles tevékenységeknél csupán egy értesítést kell küldeni a kistérségi székhely jegyzőjének a tevékenység megkezdéséről, aki erről köteles értesíteni a szakhatóságokat. A szakhatóságok egyes esetekben 22 munkanapon belül kötelesek a telephelyen ellenőrzést végezni.

A rendelet 2009. március 31-én lépett hatályba. 

 ****

Szakértői tevékenység

A 361/2008. (XIII. 31.) Kormányrendelet módosította a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm rendeletet. (Lásd: MK 2008. évi 193. szám.)

A módosítás az eddigiekkel szemben szakterületenként eltérő végzettséget határoz meg a szakértői tevékenység végzésének feltételeként.  A mellékletek A) pontjában a bolognai rendszer előtti, a B) pontban pedig az azt követő végezettségek kerültek megnevezésre, úgy, ahogyan az a jogszabályokban szerepel (vagy az A) pont esetében szerepelt). A „felsőfokú szakirányú továbbképzés” kifejezés a posztgraduális képzést jelenti.

A módosítás 2008. december  31-én lépett hatályba.         

 ****

Változik a felügyelőség szakhatósági jogköre

A 362/2008. (XII. 31.) Kormány rendelet a KTVF felügyelőségek szakhatósági jogkörét számos eljárásban megszünteti. Ezen kívül valamennyi eljárásban megjelöli, hogy a felügyelőségnek szakhatóságként pontosan milyen szakkérdésben kell nyilatkoznia és ennek kapcsán mit kell vizsgálnia. (Magyar Közlöny 2008. évi 193. szám). 

A rendelet 2009. április 1-én lépett hatályba.                

**** 

Megjelent az új zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet,

amely a Magyar Közlöny 170. számában (2008. december 3.) került kihirdetésre.

A jogszabály pontos megnevezése:
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter valamint az egészségügyi miniszter 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.
A rendelet ingyenesen letölthető az Internetről a Magyar Közlöny szerkesztőségének web-oldaláról www.magyarkozlony.hu az alábbi hivatkozás böngészőbe másolásával is:
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk08170.pdf

****  

A "Balaton törvény" módosításának zajvédelmi vonatkozása

A 2008. évi LVII. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt. A változás a törvény 15.§ -át is érinti, amely eddig előírta, hogy a jogszabály hatálya alá tartozó településeken csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak az üdülőterületekre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. Az újonnan elfogadott törvény 11. §-a az előbbi rendelkezést gyakorlatilag visszavonta, így 2008. december 1-től a Balaton parti települések esetében is a település szabályozási tervének megfelelő határérték vannak érvényben. A törvényt a Magyar Közlöny ez évi 153. számában október 24-én hirdették ki.

****

ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK KÉRELEM ELJÁRÁSI DÍJA 

A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításával változott a zajkibocsátási határértékek megállapításának környezetvédelmi hatósági eljárás díja. A díjtételek az alábbiak:

15. Zajkibocsátási határérték megállapítása

1. Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv számára: 112.500,- Ft.

2. Minden egyéb esetben: 150.000,- Ft.

16. Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték túllépés engedélyezés: 210.000,- Ft.

17. Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépésének engedélyezése: 210.000,- Ft.

****

ZAJPANASZ

Javasoljuk, hogy zajpanaszát közérdekű bejelentésként tegye meg és a panaszt többen írják alá. Ez esetben a zajvizsgálat költségét nem Önöknek kell kifizetni. 

**** 

ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGKÉRÉSE 

Ha Ön üzemi vagy szabadidős zajforrást, zenés vendéglátó egységet üzemeltet, amelyre nincs zajvédelmi határértéket tartalmazó határozata a környezetvédelmi hatóságtól, akkor 2008. év végéig zajkibocsátási határérték megadását kell kérelmeznie. 2009-től a mulasztási bírság 50 eFt.

Ha a zajkibocsátási határértéket a környezetvédelmi felügyelőség állapítja meg, akkor ezért legalább 112.500 Ft eljárási díjat kell fizetni. Ha a zajkibocsátási határértéket az önkormányzat állapítja meg, akkor lényegesen kevesebbet, csak 5000,- Ft eljárási díjat kell fizetni.

**** 

ÚJ ZAJVÉDELMI JOGSZABÁLYOK JELENTEK MEG

Közölük a legfontosabb az új zajvédelmi rendelet, amely a MK. 146. 2007. október 29-i számában, 11 oldal terjedelemben olvasható. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. r.   olvasható az interneten a www. magyarkozlony.hu honlapon. (A rendelet címére kattintva innen is elérhető.)

A rendelet 2008. január 1-én lépett hatályba. Több új tennivalót ír elő mind az zajforrás  üzemeltetője, mind a zajvédelmi hatóság számára.

Az új jogszabályról a TUDNIVALÓK A ZAJRÓL főmenüpont 284/2007. KORM. RENDELET almenüjében olvashatnak. 

****